FAQ

Nejčastější

Otázky & odpovědi

Prohlédněte si nejčastější dotazy našich zákazníků k softwaru SBLCore a bezpečnostním listům obecně.

Legislativa a bezpečnostní listy obecně

Co je bezpečnostní list?
Bezpečnostní list je dokument, který zajišťuje předávání informací v dodavatelském řetězci. Je tedy nepostradatelný při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.
Jak bezpečnostní list vypadá?
Bezpečnostní list má přesně daný formát, který je v rámci EU stanoven přílohou II nařízení REACH. Skládá se z 16 oddílů, jejichž názvy jsou stanoveny ve všech jazycích EU, nelze tedy vytvářet prostý překlad. Stejně tak je i definováno, jaké informace mají jednotlivé oddíly obsahovat. Ty by měly být napsány jasně a stručně. Mimoevropské státy se řídí vlastní národní legislativou.
V jakém jazyce musí bezpečnostní list být?
Jazyk bezpečnostního listu závisí na cílovém státu, kam bude látka nebo směs uváděna na trh. Bezpečnostní list by měl být vždy v úředním jazyce daného státu.
Na jaké produkty musí být vytvořený bezpečnostní list?
Bezpečnostní list musí být primárně sestaven pro látky nebo směsi klasifikované jako nebezpečné. V některých případech se poskytuje bezpečnostní list na vyžádání, tj. např. pro směsi, které nejsou klasifikované jako nebezpečné, ale obsahuji látku představující nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí a nebo látku, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.
Na jaké produkty nemusí být vytvořený bezpečnostní list?
Bezpečnostní list není potřeba vytvářet pro veterinární léčiva, kosmetické prostředky, farmaceutika, potraviny a krmiva. Další skupinou jsou předměty, které už během výroby získají určitý tvar. U nich je ale bezpečnostní list často využíván k předávání důležitých informací o výsledném produktu.
Kdo potřebuje bezpečnostní list?
Každý, kdo jakýmkoliv způsobem nakládá s chemickými látkami nebo směsmi. Tím může být chápán výrobce, dovozce, distributor i následný uživatel.
Kdo může vytvářet bezpečnostní list?
Bezpečnostní list má vytvářet osoba odborně způsobilá, která je pravidelně školena. Jak často a kým má být proškolena již legislativa nedefinuje. Firma SBLCore je schopna školení zajistit. Účastník po školení získá certifikát. Poskytujeme školení až pro 5 osob zároveň.
Jak zjistit klasifikaci směsi?
Klasifikace produktu se provádí na základě pravidel, které stanovuje nařízení CLP. Klasifikace se provádí na základě nebezpečností a koncentrací obsažených složek a jejich toxikologických a ekotoxikologických údajů. V rámci některých nebezpečností mohou do výpočtu vstupovat také fyzikální vlastnosti produktu nebo laboratorní testy. S výpočtem klasifikace Vám může pomoci software SBLCore.
Co je revize bezpečnostního listu a kdy se provádí?
Revize je aktualizace informací obsažených v bezpečnostním listu. Nejčastějším důvodem bývá změna receptury nebo např. aktualizace formátu bezpečnostního listu, který stanovuje příloha II nařízení REACH. Často také dochází k úpravě nebo zavedení nových látek s harmonizovanou klasifikací.
Co musí obsahovat etiketa?
Etiketa produktu se vytváří na základě oddílu 2.2 bezpečnostního listu. Důležité je zajistit soulad bezpečnostního listu a etikety, protože uvedené informace musí být totožné.

Software SBLCore a vše kolem něj

Pro koho je software vhodný?
Software je určený pro všechny, kteří jakýmkoliv způsobem nakládají s chemickými látkami a směsmi a potřebují k nim vytvořit bezpečnostní listy, nebo provést převod bezpečnostních listů, které mají k dispozici, do jiného jazyka.
Kdo může v softwaru pracovat?
Díky uživatelsky příjemnému a intuitivnímu prostředí je software vhodný nejen pro ty, kteří mají s tvorbou bezpečnostních listů zkušenosti, ale i pro začátečníky bez znalostí chemické legislativy.
S čím může software pomoci?
SBLCore je komplexní nástroj, který Vám pomůže s vytvořením bezpečnostního listu ve 27 jazykových mutacích a dále s návrhy etiket, vygenerováním UFI kódu a oznámením do PCN portálu. Software také zabezpečí archivaci všech bezpečnostních listů i podkladů k nim a ohlídá legislativní správnost a aktuálnost bezpečnostního listu. Důležitou funkcí je automatická klasifikace produktu, kterou software vypočítá ze vstupních dat.
Co je součástí softwaru?
Software obsahuje vlastní databázi látek s harmonizovanou klasifikací dle přílohy VI nařízení CLP a látek, pro které jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí. Součástí je také funkce vyhledávání látek na ECHA, díky které je možné látku do databáze softwaru importovat přímo z databáze ECHA. Dále obsahuje databázi dostupných expozičních limitů pro jednotlivé státy. Součástí softwaru je také databáze frází ve všech dostupných jazykových mutacích.
Co dělat, pokud látka není v databázi SBLCore?
Databáze obsahuje primárně látky s harmonizovanou klasifikací a látky, pro které jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí. Pokud látka v databázi není, lze ji vyhledat a naimportovat do databáze softwaru přímo z databáze ECHA. Případně je možné přidat si látku do databáze také ručně na základě informací v podkladovém bezpečnostním listu.
Jaké jsou dostupné varianty softwaru?
K dispozici je SBLCore Blue - předplatné softwaru, nebo SBLCore Green - nákup trvalé licence. Pro edukační účely nabízíme bezplatnou verzi SBLCore Edu.
Kde jsou uložena data?
V SBLCore Green je databáze umístěna na firemním počítači nebo serveru. Místo ukládání dat je na volbě uživatele. Zálohování dat je plně v jeho režii. V SBLCore Blue je databáze uložena v cloudu, kde je i automaticky zálohovaná. Data jsou přístupná odkudkoliv.
Kolik je možné v softwaru vytvořit bezpečnostních listů?
V obou variantách softwaru lze vytvořit neomezený počet bezpečnostních listů.
Jak funguje zkušební verze softwaru?
Po odeslání registračního formuláře se spustí stahování zkušební verze, kterou je následně nutné nainstalovat do zařízení s OS Windows. Tato verze je bezplatně k dispozici po dobu 14 dnů od instalace. Zkušební verze není v rámci funkcí softwaru nijak omezena, s výjimkou exportu výstupních dokumentů, které jsou opatřeny vodoznakem. Náhodné oddíly jsou v náhledu skryté. Vytvořená data je možné převést do plné verze. Stažení zkušební verze nezavazuje k objednání plné verze softwaru a nejsou účtovány žádné poplatky.
S jakými zařízeními a operačními systémy je software kompatibilní?
Všechny typy softwaru je možné využívat na zařízeních s operačním systémem Windows (od verze Windows 8.1 a vyšší). Operační systém macOS není podporován přímo, ale software lze spustit s pomocí virtualizovaného Windows. Software není možné využívat na mobilních zařízeních a tabletech.
Na kolika počítačích je možné software používat?
Jeden uživatel může software nainstalovat až na tři zařízení (PC nebo notebook).
Umožňuje SBLCore import bezpečnostních listů vytvořených mimo náš software?
Import jakýchkoliv souborů v jiném formátu než .sbl, podporovaném softwarem SBLCore, není standardně možný. Import externích dat můžeme vyřešit individuálně po domluvě.
Jak funguje předplatné softwaru SBLCore Blue?
Minimální doba pronájmu je 1 měsíc. Předplatné lze poté ukončit kdykoliv, avšak vždy nejdříve 1 měsíc od poslední provedené změny v nastavení předplatného (přidání státu nebo uživatele).
Jak ukončit předplatné softwaru SBLCore Blue?
Software lze jednoduše ukončit k vybranému datu v nastavení předplatného v rozhraní softwaru nebo v zákaznickém portálu SBLCore, do kterého se lze přihlásit i přes webové stránky.
Co se stane s daty uloženými v softwaru po ukončení předplatného SBLCore Blue?
Před ukončením předplatného doporučujeme zálohovat všechna vytvořená data. Software na tento krok upozorní při zrušení předplatného. Data budou ze softwaru trvale odstraněna po 14 dnech od ukončení. Během této doby je k dispozici přístup do softwaru a data je stále možné stáhnout, ale již není možné využívat funkce softwaru.
Lze obnovit předplatné softwaru SBLCore?
Obnovení předplatného je možné po přihlášení do zákaznického portálu SBLCore, nebo přes obchodního zástupce. Pokud je předplatné obnoveno po více než 14 dnech od ukončení původního předplatného, v rozhraní softwaru již nebudou dostupná původní vytvořená data.
Jakým způsobem fungují překlady bezpečnostních listů?
SBLCore obsahuje databázi frází, které jsou přeloženy do všech jazykových mutací dostupných v softwaru. Fráze obsahující legislativu nejsou pouhými překlady, ale dodržují znění národních předpisů. Díky této funkci je software schopen překlopit bezpečnostní list jednoduše a správně do jiného jazyka. Pokud se stane, že uživateli nějaká fráze chybí nebo chce změnit její formulaci, má možnost si vytvořit vlastní frázi i s případnými překlady.
Jak v softwaru poznat neaktuální bezpečnostní list a jak provést jeho revizi?
SBLCore signalizuje potřebu aktualizovat dokument pomocí funkce „semafor“, která upozorňuje na starý formát bezpečnostního listu, zastaralé látky nebo neaktuální kontrolní parametry. Po stisknutí tlačítka „Revize“ software automaticky aktualizuje bezpečnostní list. Do databáze se pak uloží dvě verze dokumentu - původní (archivovaný) a nový bezpečnostní list.
Lze tvořit v SBLCore expoziční scénáře?
Nelze, protože pro expoziční scénář není definovaný jednotný formát. Software ale umožňuje připojit expoziční scénář k bezpečnostnímu listu jako přílohu.
Je software schopen určit ADR směsi?
Každá firma, jejíž činnosti zahrnují přepravu nebezpečných produktů nad jmenovaný limit, musí jmenovat minimálně jednoho bezpečnostního poradce, který je vyškolen v oblasti přepravy. Software nedokáže produkt zařadit podle ADR.
V podkladech je uvedena H-věta, kterou software nenabízí (např. H320, H333). Proč?
Evropská unie se v rámci chemické legislativy řídí nařízením CLP a REACH. Pokyny objasňující pravidla označování a balení stanovená nařízením CLP jsou převzaty z globálně harmonizovaného systému (GHS). Ten obsahuje větší množství standardních vět, proto se může stát, že pokud má uživatel bezpečnostní list v GHS formátu, některou z vět nemůže převzít v rámci předávání informací v dodavatelském řetězci EU.

Uživatelská podpora a další služby

Jakou podporu uživatelům poskytujeme?
Helpdesk je zákazníkům k dispozici v pracovních dnech od 8 do 16 hodiny. Je možné nás kontaktovat na e-mailu support@sblcore.com nebo na telefonním čísle (+420) 725 582 495. Kontaktovat nás můžete také přes kontaktní formulář, pomocí kterého lze zaslat přímý dotaz na podporu. Na veškeré dotazy odpovídáme vždy co nejdříve.
Jaké manuály jsou k dispozici pro práci v softwaru?
Našim zákazníkům jsou k dispozici podrobná výuková videa, která jsou přístupná z webových stránek nebo na YouTube kanálu SBLCore. V rozhraní softwaru je k dispozici také podrobný návod.
Jaké typy školení zákazníkům nabízíme?
1) Školení práce v softwaru SBLCore
2) Školení tvorby bezpečnostního listu
3) Školení tvorby bezpečnostního listu s mícháním receptury
4) Školení chemické legislativy
5) Školení sestavené na míru
Jaké další služby nabízíme?
Mimo školení zajistíme i další služby v oblasti bezpečnostních listů a legislativy:
1) Kompletní zajištění všech legislativních povinností - vyřešíme za Vás tvorbu bezpečnostních listů a všech následných kroků.
2) Samostatná analýza legislativních povinností - provedeme detailní analýzu a definujeme legislativní povinnosti Vaší společnosti.
3) Správa bezpečnostních listů v softwaru SBLCore - pro zákazníky, kteří chtějí využívat software a zároveň mít správu bezpečnostních listů bez starostí.

Oznámení do PCN portálu a UFI kódy

Co je UFI a k čemu slouží?
UFI neboli jednoznačný identifikátor složení je unikátní kód, který je vyžadován při oznamování nebezpečných směsí do PCN portálu a je také povinnou součástí etikety. UFI se skládá z 16 znaků a má jednotnou předložku UFI (např. UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). K jeho vytvoření je zapotřebí DIČ firmy a tzv. číselný kód složení. Více informací o UFI naleznete na stránce s webovým generátorem.
Co je PCN a jaké směsi se musí oznamovat?
PCN je portál zřízený Evropskou unií, spravovaný agenturou ECHA. Je určený pro předkládání informací o nebezpečných chemických směsích. Oznamují se směsi s nebezpečností pro lidské zdraví nebo s fyzikální nebezpečností. Součástí podání je mj. UFI kód, který je také povinným prvkem etikety. Informace se předkládají ve speciálním formátu i6z.
Co je potřeba k vytvoření UFI kódu?
K vytvoření UFI je zapotřebí DIČ firmy a tzv. číselný kód složení. Číselný kód složení může být libovolné číslo. Je potřeba pouze zvolit udržitelnou formu číslování produktů tak, aby dva produkty s rozdílným složením neobsahovaly stejné UFI. Pro volbu číselného kódu složení je možné využít např. interní systém číslování produktů.
Jak vypadá UFI a kde se uvádí?
Identifikátor UFI je povinnou součástí štítku a musí být v čitelné a nesmazatelné podobě. Jednotná je zkratka „UFI“, která je neměnná ve všech jazycích Evropské unie a předchází samotnému kódu, který má vždy 16 znaků. Kód se pak tedy uvádí ve formátu UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Kdo je povinen podat oznámení?
Primární povinnost mají dovozci, kteří nakupují produkt mimo Evropský hospodářský prostor a uvádí ho na trh EU, a následní uživatelé, kteří míchají vlastní směsi nebo zasahují do balení daného produktu. Dále se povinnost může vztahovat také na distributory. Tento krok musí zajistit v případě, kdy oznamovací povinnost nezajistil dovozce, nebo následný uživatel.
Jaké jsou požadované informace v rámci oznámení?
V oznámení došlo oproti původním požadavkům k rozšíření povinných informací. Požaduje se např. UFI kód, 70% složení produktu, druh a velikost obalu, kategorie výrobku podle Evropského systému kategorizace výrobků (tzv. EuPCS), dále informace o nebezpečnosti produktu, prvky označení, toxikologické informace a informace o fyzikálně-chemických vlastnostech.
Od kdy platí oznamovací povinnost?
Datum oznámení se liší v závislosti na použití produktu. V případě spotřebitelského a profesionálního použití platí oznamovací povinnost od 1. ledna 2021. U směsí pro průmyslové použití platí datum 1. ledna 2024. U produktů, které byly historicky oznámení podle vnitrostátních předpisů a nedošlo u nich ke změně složení nebo klasifikace, zůstávají původní oznámení platná do konce roku 2024. Od 1. ledna 2025 musí být všechny nebezpečné směsi na trhu oznámeny v souladu s požadavky podle přílohy VIII nařízení CLP.
Komu jsou informace předávány?
Oznamovatel je povinný předkládat informace všem členským státům, ve kterých je směs uváděna na trh. Tyto informace jsou následně zpřístupňovány toxikologickým střediskům a pracovníkům zajišťujícím reakce na ohrožení zdraví. Tyto subjekty si určuje každý stát na národní úrovni.
Kde vzít číselný kód složení?
Číselný kód složení je spolu s DIČ, případně s klíčem společnosti, potřeba pro vytvoření tzv. UFI kódu. Toto číslo je plně v režii firmy vytvářející UFI a může se jednat o libovolné číslo od 0 do přibližně 268 mil. Lze využít např. dosavadní firemní systém číslování, kódy receptur nebo např. část EAN kódu.
Kde vzít klíč společnosti?
Pokud firma nemá VAT nebo ho nechce používat, je možné použít pro vygenerování UFI klíč společnosti. Klíč lze získat ve webovém generátoru UFI a lze ho používat pro generování UFI opakovaně. Proto doporučujeme jeho uložení.

Nákup předplatného SBLCore Blue

Jakým způsobem je možné software předplatit?
Software je možné předplatit přímo na webových stránkách v sekci Ceník. Objednávku softwaru je možné vytvořit také s pomocí našeho obchodního oddělení (sales@sblcore.com).
Jaké jsou dostupné plány předplatného?
Předplatné je možné objednat jako měsíční nebo roční plán. Roční plán nabízíme za zvýhodněnou cenu.
Mohu měnit nastavení předplatného?
Nastavení předplatného je možné upravovat v zákaznickém portálu nebo v nastavení softwaru. Je možné přidávat nebo odebírat uživatele a státy, měnit platební údaje, ale také ukončit předplatné.
Jak přidat službu v průběhu předplatného (další stát nebo uživatele)?
Státy nebo uživatele lze jednoduše přidávat nebo měnit v zákaznickém portálu. Při měsíčním plánu není možné po přidání státu nebo uživatele předplatné ukončit dříve než po uplynutí 1 měsíce.
Jak lze předplatné ukončit?
Předplatné je možné zrušit v zákaznickém portálu nebo v softwaru pomocí tlačítka Předplatné -> Zrušit předplatné. Při měsíčním plánu je předplatné možné ukončit ke zvolenému datu, nejdříve však po uplynutí 1 kalendářního měsíce od posledního zakoupení služby.
Jaké platební metody jsou akceptované?
Předplatné je možné hradit platební kartou nebo bankovním převodem.
Jak funguje vyúčtování předplatného při platbě kartou?
Při první objednávce hrazené platební kartou je platba předplatného uskutečněna předem. Zároveň je vystavena faktura. Při měsíčním plánu jsou všechny následující platby účtovány zpětně po ukončení každého kalendářního měsíce. Pokud při ročním plánu dojde v průběhu předplatného k přidání dalšího státu nebo uživatele, jsou tyto služby taktéž účtování zpětně po ukončení každého kalendářního měsíce. Při prodloužení ročního předplatného bude příslušná částka za předplatné na další rok opět vyúčtována a odečtena z platební karty předem. Faktury jsou zasílány v elektronické formě na e-mail uvedený při objednávce. Všechny vystavené faktury jsou dostupné v zákaznickém portálu.
Jak funguje vyúčtování předplatného při platbě bankovním převodem?
Při první a každé další objednávce ročního plánu hrazené bankovním převodem je zároveň vystavena faktura se splatností 14 dnů. Při první a každé další objednávce měsíčního plánu je faktura vystavena zpětně po ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém byl software aktivovaný. Faktury jsou zasílány v elektronické formě na e-mail uvedený při objednávce. Všechny vystavené faktury jsou dostupné v zákaznickém portálu.

Jaké legislativě podléhají chemické látky a směsi

REACH

Nařízení REACH se týká nejen registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ale primárně definuje formát a obsah bezpečnostních listů. Formát bezpečnostních listů je specifikován v příloze II tohoto nařízení. Bezpečnostní listy jsou základním zdrojem informací o chemických látkách či směsích a jsou neodmyslitelnou součástí dodavatelského řetězce.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky

CLP

Nařízení CLP se zabývá klasifikací, označováním a balením chemických látek a směsí. Klasifikace je důležitou součástí bezpečnostního listu. Na jejím základě jsou definovány texty pro všechny oddíly. V rámci označování stanovuje nařízení CLP pravidla pro velikost symbolu a celé etikety v závislosti na velikosti balení. Součástí nařízení je také příloha VI, která definuje látky s harmonizovanou klasifikací.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Biocidy

Nařízení o biocidech se zabývá uváděním biocidních přípravků na trh a jejich používáním. Za biocid se považuje produkt, který slouží k ničení, odpuzování nebo zneškodňování škodlivých organismů. Definuje zejména označování biocidů, které má svá specifika (např. uvedení účinné látky a její koncentrace). Každý biocidní přípravek může obsahovat pouze účinné látky od schválených dodavatelů, popřípadě účinné látky, které jsou ve fázi přezkumu, a které musí být použity pouze pro schválený typ biocidního přípravku.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

Detergenty

Nařízení o detergentech se zabývá prostředky na mytí nádobí, na praní a čistícími prostředky. Rozlišuje, zda je detergent prodáván pouze profesionálním uživatelům, nebo široké veřejnosti, pro kterou stanovuje přísnější pravidla v rámci označování (etikety). Stanovuje také pravidla pro biologickou rozložitelnost výrobků a obsah fosforečnanů. V rámci detergentů je potřeba zpracovat tzv. datové listy, které se rozlišují na dva typy, pro zdravotníky nebo širokou veřejnost.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004, o detergentech

Máte jiné otázky, na které jste nenašli odpověď?

Zákazníci, kteří již využili naše služby

Přidejte se k více než 750 firmám, které již využily naše produkty nebo služby k plné spokojenosti.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo

Chcete být informováni o novinkách v legislativě?

Buďte pravidelně informováni o aktuálním dění v legislativě České a Slovenské republiky. Pokud chcete získávat věrohodné informace o změnách v legislativě, klikněte na odběr novinek. Budeme Vám zasílat informace o všem, co se aktuálně připravuje, jaké jsou změny a co Vás v budoucnu čeká.

SBLCore logo

Nabízíme řešení v oblasti tvorby a správy bezpečnostních listů. Vyřešíme celkovou administrativu spojenou s vytvořením, klasifikací a archivací bezpečnostních listů. Software SBLCore je určen pro všechny výrobce, dovozce, distributory a další uživatele chemických látek a směsí.

Potřebujete poradit?

Zůstaňte ve spojení

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Česká republika

IČO: 04278968
DIČ: CZ04278968

Spisová značka: C 245258 vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt

Telefon: +420 725 582 495

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Používáme cookies

Na našem webu používáme cookies, abychom porozumněli chování našich návštěvníků, kterým tak můžeme nabízet obsah dle jejich preferencí.

Více o cookies ×
Funkční cookies
Tento web využívá nezbytné cookies, které jsou klíčové pro jeho správné fungování. Zajistí správné zobrazení stránky, umožní odesílání formulářů a podobné nezbytné funkce. Tyto technické cookies nelze vypnout.
Cookie Doména Platnost Popis Zpracovatel
sblcore_cc www.sblcore.cz 1 rok Ukládá souhlas uživatele s používáním cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.cz Relace Ukládá informace o uživatelově relaci. SBLCore s.r.o.
Analytické cookies
Analytické cookies využíváme pro hodnocení výkonu našeho webu. Pomocí těchto cookies sledujeme počet návštěv, zdroje návštěvnosti a chování uživatelů na našich stránkách - například zjišťujeme, jaké informace hledají a které jsou pro ně nejvíce důležité. Tyto informace nám pomáhají při optimalizaci webu a zlepšování našich služeb.
Cookie Doména Platnost Popis Zpracovatel
_ga www.sblcore.cz 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.cz 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.cz 2 roky ID používané k identifikaci uživatelů. Google
Marketingové cookies
Marketingové cookies se používají k zobrazování relevantních reklam založených na vašich preferencích. Tento personalizovaný obsah, využívaný našimi partnery, se může objevovat na různých webových stránkách. Pokud si nevyberete tyto cookies, počet reklam se nezmění, ale nebudou již tak přizpůsobené vašim zájmům.
Cookie Doména Platnost Popis Zpracovatel
_gcl_au www.sblcore.cz 3 měsíce Používá Google AdSense k experimentování s efektivitou reklamy na webových stránkách využívajících jejich služby. Google